Gotham Magazine- Men of Media Portfolio September 2016

New York, NY
Los Angeles, Calif.